× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام یزد 9430 آگهی
به تعدادی نــیروی خــدماتـی آقـــا √ خــانــم نــیــازمندیم.
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
زیگزال دوز / تیغ زن / راسته دوز / میاندوزکاز
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
به دو نفر خانم جهت فروشگاه رفاه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
پرستاری کودک
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
پرستاری بچه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
نیازمند کارگر کاشیکار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کنترل کیفی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
دعوت به کار در پیتزا فروشی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نگهبانی مجتمع مسکونی صفاییه
ورودی
بدون سابقه کار
بازنشسته
بدون کارت پایان خدمت
سرایدار ونظافتچی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت