× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام شیراز 8662 آگهی
استخدام ناخنکار و مژه کار حرفه ای
اختصاصی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
جوشکار حرفه ای اکسی استیلن
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
همکاری در شرکت دانش بنیان
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت دانش بنیان
امنیت شغلی
جوشکار حرفه ای آرگون (TIG)
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام در شرکت بسته بندی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام در شرکت بسته بندی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
همراه در سمینار و همایش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
هتل
بیمه
کار در منزل
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
خانم جهت نظافت وامور متزل
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نیازمند کارگر (شاگرد)ماهر یا نیمه ماهر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
ناهار