× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام افق کوروش 358 آگهی
استخدام کارمند افق کوروش
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
استخدام نیروی افق کوروش
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
کارمند فروشگاه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
کار در فروشگاه افق کوروش گیلاوند
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
استخدام آقا جهت فروشگاه افق کوروش
ورودی
با سابقه کار
فوق دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
کارمند فروشگاه کوروش
ورودی
با سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
کارمند فروش
ورودی
با سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
کار در فروشگاه.
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
نیروی کار آقا در افق کوروش
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارمند فروشگاه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه