× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام اصفهان با جای خواب 34 آگهی
نیازمند کارگر ساده برای چایخانه هستیم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
برقکارساختمان.روزمزدوکنترات
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
کارگر اتباع
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
استخدام در رزور هتل های بین المللی و گردشگری
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
هتل
با جای خواب
نگهبان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
تخته کار - نانوا
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
نیروی ساده خانم زرنگ
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
استخدام سالن دار و( نیروی آشپز خانه فقط نیروی آقا)
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آشپزخانه
با جای خواب
جذب نیروی کار جوان جهت کار فروشندگی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
شاگرد وارد به کلیه کارهای ساختمانی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب