اخبار مرتبط
آخرین اخبار‌
حوزه کاری (صنف)

کارخانه شهرک صنعتی

نحوه‌ی همکاری و مزایا

بیمه صبحانه

جنسیت

خانم

سابقه کاری

با سابقه کار

وضعیت نظام وظیفه

بدون نظام وظیفه