• هادی تحققی
  1 ماه پیش

  سلام

  • هادی تحققی (در پاسخ به هادی تحققی )
   1 ماه پیش

   هنوز استخدام دارید؟

  • مدیر کل (در پاسخ به هادی تحققی )
   1 ماه پیش

   بله استخدامی این مجموعه همچنان فعال است