اخبار مرتبط
آخرین اخبار‌
تخصص و ویژگی‌ها

منظم منضبط

رشته تحصیلی

حسابداری

حوزه کاری (صنف)

کارخانه شهرک صنعتی

نحوه‌ی همکاری و مزایا

بیمه حقوق قانون کار

سابقه کاری

بدون سابقه کار

وضعیت نظام وظیفه

بدون نظام وظیفه